§1. Föreningens namn är Kävlinge FotoKlubb (Org. nr. 802530-0990)
(Förkortning som kan användas, KFK) och hemort/säte ska vara Kävlinge/Kävlinge kommun.

§2. Kävlinge Fotoklubb är en ideell och partipolitiskt obunden föreningen för fotointresserade. Föreningens verksamhet och mål är att under trevliga och kamratliga former verka för den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmarnas fotografiska intresse.

§3. Föreningen verksamhet skall omfatta: Utbildning och kursverksamhet, bildvisning och utställningar, föreläsningsverksamhet samt utbyte med andra fotoklubbar.

§4. Klubben ska var ansluten till Riksförbundet för Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.

§5. Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande (väljs på två år) en kassör (väljs på två år dock ej samma år som ordförande) samt minst en ledamot och max tre ledamöter samt minst en suppleant och max två. Halva styrelsen skall ställa sina platser till förfogande växelvis vartannat år. Firmatecknarnas (se §15) mandatperioder får inte sammanfalla. Firmatecknarna väljs för sig medan övriga uppdrag utses inom styrelsen. Styrelsen må ej fatta beslut om inte minst 2/3 av ledamöterna deltar och är eniga om beslutet. Styrelseledamot kan efter skriftlig begäran entledigas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande kan fattas av årsmötet eller, om det inte gäller firmatecknare, av styrelsen. Innan kassör entledigas måste räkenskaperna granskas av revisorn.

§6. Styrelsens åligganden är, att verkställa av årsmötet fattade beslut att låta för noggranna räkenskaper över KFK:s inkomster och utgifter att under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta dess tillgångar

§7. Styrelsens arvode beslutas på årsmötet och gäller för innevarande år. Styrelsen får själva besluta om fördelningen av arvodet.

§8. Styrelse sammanträder efter behov dock minst en gång per år

§9. Årsmötet skall hållas senast 31 mars året efter verksamhetsårets slut. Motioner
till årsmötet skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast 31 januari.

§10. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

 1. Öppnande av årsmötet
 2. Val av årsmötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Behandling av styrelsen bokslut
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna och motioner
 11. Fastställande av medlemsavgifter och eventuella andra avgifter
 12. Val av föreningens ordförande eller kassör på två år.
 13. Val av styrelseledamot på två år
 14. Val av styrelsesuppleant på ett år
 15. Val av revisor på ett år
 16. Val av revisorsersättare på ett år
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av styrelsens arvode för kommande verksamhetsår.
 19. Mötet avslutas

§11. Medlem som betalt årsavgift senast 31 januari föregående år har
rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt, har yttrande och förslagsrätt på mötet.

§12. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§13. Extra årsmöte inkallas om styrelsen så beslutar eller minst 30% av röstberättigade medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte tillställs medlemmarna senast två veckor före stämman. Extra årsmöte äger förrätta kompletterande styrelseval i fall av vakanser. Extra årsmöte äger rätt att besluta i frågor som den har utlysts för.

§14. Bokföring skall granskas av revisor senast 31 januari efter verksamhetsårets slut.

§15. Firmatecknare utgörs av kassör och ordförande som tecknar föreningen var för sig. Teckningsrätten avser ass, rek, paket, postförskott, postanvisningar, utbetalningskort samt disponerande, adressändring och avslutande av föreningens plusgiro- och bankkonton.

§16. Årsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder (gäller kalenderår) skall vara föreningen tillhanda senast 31 januari gällande medlems år. Nya medlemmar erlägger årsavgiften vid inträdet. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma familj, medges sådan nedsättning av deras årsavgifter, att endast en av dem erlägger full avgift och var och en av de andra 25% lägre avgift. Ungdom, som är under 18 år eller under året fyller 18 år erlägger 25% av ordinarie årsavgift.

§17. Styrelsen äger rätt att vid ordinarie styrelsemöte fatta beslut om nya medlemmars inträde.

§18. Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som agerar mot KFK:s intressen och/eller icke betalar fastställda årsavgifter. Beslut om uteslutning kan överklagas vid närmaste årsmötet, som har att slutligen avgöra ärendet.

§19. För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande årsmöte varav den ena skall vara ordinarie. Mellan stämmorna skall ha förflutit minst 10 veckor. På extrastämman skall beslut fattas med 2/3 majoritet.

§20. Skulle fråga om klubbens upplösande uppstå, skall meddelande därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösning skall fattas beslut av två på varandra följande årsmöten varav den ena skall vara ordinarie. Mellan stämmorna skall ha förflutit minst 10 veckor. varvid erfordras en majoritet av minst 3/4 av de angivna rösterna. Beslutas om klubbens upplösning efter att fordringar och skulder reglerats, skall dess tillgångar doneras till någon sammanslutning eller institution som arbetar för fotografins utveckling.